Toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022


Oulun Harrastefutis on vuonna 2015 perustettu, nopeasti kasvava jalkapalloseura. Seurassa toimii vajaa 15 tyttö ja poikajoukkuetta. Joukkueiden päivittäisestä toiminnasta vastaa runsas joukko vapaaehtoisia joukkuetoimijoita. Seura liikuttaa reilut 400 pelaaja ja on vastaanottanut toimintaan vuosittain noin 100 uutta pelaajaa. Joukkueiden ja pelaajamäärän kasvu on kuitenkin synnyttänyt kehitystarpeita seura organisaatiossa sekä seuran joukkueelle osoittamissa toimintamalleissa, jotka eivät ole kokonaan pysyneet kehityksen mukana. Seuran hallitus onkin linjannut ensimmäiseksi viralliseksi strategiakaudeksi kaudet 2020-2022. Tämän kolmivuotiskauden tärkeimmät kehittymisen painopisteen ovat;

 • Seura identiteetin rakentaminen
 • Seuran organisaatiorakenteen vahvistaminen, tukemaan seuran visiota
 • Seuran toimintamallien kehittäminen, Palloliiton ja liikuntajärjestöjen laatujärjestelmät ohjaamaan toimintaa
 • Pelaajakehityksen varmistaminen

Seura identiteetin rakentaminen

Identiteetti on seuran sydän, joka pitää sisällään muun muassa seuran: arvot, kulttuurin, vision ja persoonallisuuden.

 • Luodaan identiteettiä, joka erottaa seuran kilpailijoiden joukosta ja tehdään omasta toiminnasta erityistä.
 • Panostetaan vahvasti yhteisöllisyyteen ja vahvistetaan seuran asemaa monipuolisena liikuttajana Oulussa.
 • Nostetaan jokapäiväinen yhteisöllisyyttä kehittävä toiminta joukkueissa keskiöön. Lisäksi tarvitaan innovatiivisuutta, jolla luodaan lisäarvoa seuran toiminnalle.
 • Tehdään seurasta kiinnostava sekä helposti lähestyttävä seura ja varmistetaan pelaaja määrien kasvu nyt ja tulevaisuudessa.

Seuran organisaatiorakenteen vahvistaminen, tukemaan seuran visiota

Organisaatio rakenteen (työnjaon, vastuiden ja tavoitteiden) määrittäminen on tärkeimpiä seuran toiminnan ohjaamisen työvälineitä.

 • Määritetään organisaation hierarkia, vastuunjaot ja luodaan perusta toiminnan mittaamiselle ja tulosten seurannalle.
 • Organisaatio rakenteen tulee sopia yhteen seuran toiminnan, strategian ja ympäristön kanssa.
 • Organisaatiossa on aktiiviset ja motivoituneet ihmiset oikeilla paikoilla.
 • Määritetään vastuualueet ja niistä johdetut tehtävät seuratoimijoille.
 • Seuratoimijoille tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen.
 • Tehdään seurasta vapaaehtoistoimijoille kiinnostava paikka kasvaa ja kehittyä.

Seuran toimintamallien kehittäminen

Toimintamallien luominen ja niiden jalkauttaminen seuran jokapäiväiseen toimintaan on lähtökohtana toiminnan kehittymiselle.

 • Luodaan seuralle pysyviä toimintamalleja, jotka takaavat laadukkaan toiminnan kaikilla osa-alueilla pitkälle tulevaisuuteen.
 • Määritetään vastuu alueet, projektien toteutukseen osallistuvat hallituksen jäsenet, sekä tarvittaessa tapauskohtaisesti myös valmentajat ja toimihenkilöt, unohtamatta sidosryhmien edustajia.
 • Tehdään seuran kehitystyöstä ja toimintamallien luomisesta kaikkien seurassa mukana olevien toimijoiden ja harrastajien yhteinen asia.
 • Vahvistetaan positiivisen asennoitumisen lisäksi eri osapuolien hyvää yhteistyötä.
 • Palloliiton ja liikuntajärjestöjen laatujärjestelmät ohjaavat toiminnan sisältöä. Tavoitteena on saavuttaa laatujärjestelmien taso, joka olosuhteiden mukaan on mahdollinen.

Laadukkaan pelaajakehityksen varmistaminen

Seuran valmennuksen keskeisinä aiheina on pelaajan kasvu ihmisenä ja urheilijana sekä lajin oppiminen eri ikävaiheissa. Kasvatus perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen joukkueen, pelaajan ja perheen kesken. Juniorijoukkuetoiminnassa lajin oppiminen on tärkein prioriteetti ennen yksittäisen ottelun tai turnauksen voittoa, mutta kilpailemaan oppimista ei tule toiminnassa myöskään unohtaa.

 • Käynnistetään laadukkaan Lähiöfutis toiminta. Lähiöfutis tarjoaa monille uusille harrastajille ensimmäisen kokemuksen lajista.
 • Seuran toiminnassa mahdollistetaan myös toisien lajien harrastaminen.
 • Luodaan puitteet joissa joukkueet pystyvät kiinnittämään huomiota monipuoliseen harjoitteluun.
 • Varmistetaan että urheilulliset ja terveet elämäntavat tehdään pelaajille tutuiksi esimerkeillä ja ohjeistuksilla.
 • Vammojen ennaltaehkäisyyn ja niiden hoitoon tehdään selkeät ja ohjeistetut menettelyt.
 • Luodaan ratkaisuja ja varmistetaan, että jokainen pelaajaa pystyy harrastamaan seurassa omalla tasollaan ja panostuksellaan.
 • Luodaan pelaaja polkua seuran sisälle. Juniorivaiheen jälkeen mahdollistetaan harrastuksen jatkuminen aikuisryhmissä ja tarjotaan mahdollisuus osallistua myös muihin seuratoiminnan tehtäviin.
 • Seura luo kokonaiskuvan pelaajakehityksen sisältöön eri ikäluokille ja molemmille sukupuolille.
 • Pelaajakehityksen lähtökohtana määritetään, minkälaisia ominaisuuksia hyviltä pelaajilta vaaditaan.
 • Harjoittelun painopisteet ja määrät yhtenäistetään lajiliiton valmennuslinjausten mukaisiksi.
 • Valmentajia kannustetaan itsensä jatkuvaan kehittämiseen.
 • Valmentajille tarjotaan koulutusta, tutorointia ja mentorointia.
 • Pelaajat kasvatetaan vastaamaan itse omasta kehittymisestään.
 • Perustetaan taitokouluja ja tarjotaan pelaajille suunnitelmallisesti riittävän vaativaan harjoittelua, tukemaan pelaajan kehittymistä.